چاپ

بخش خدمات
-    مهندسين مشاور نيرسان
-    شركت راه و ساختماني ثمين سازه آذربايجان
-    شركت رعد تجارت الكتريك خليج فارس
-    مهندسين مشاور آتیه ساز شرق
-    مهندسين مشاور بهسان کیفیت آسیا

بخش بازرگانی
-    شركت صنايع چوبی " اورمان چوب آذربایجان"